Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING ADVOCATENKANTOOR ALLIANTIE

Advocatenkantoor Alliantie is gevestigd aan de Smederijstraat 2 te (4814 DB) Breda. Advocatenkantoor Alliantie is een handelsnaam van mr. P.F.M. Gulickx (kvk 20147867).

Advocatenkantoor Alliantie respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Alliantie verwerkt.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS DOOR ADVOCATENKANTOOR ALLIANTIE

Advocatenkantoor Alliantie kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Advocatenkantoor Alliantie en/of omdat u deze zelf bij het benaderen (bijvoorbeeld via website/contactformulier) van Advocatenkantoor Alliantie heeft verstrekt. Advocatenkantoor Alliantie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk met u te communiceren, alsmede ter uitvoering van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Advocatenkantoor Alliantie verstrekt uw persoonsgegevens aan derden indien dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke of uit de aard van de werkzaamheden voortvloeiende verplichting. Advocatenkantoor Alliantie gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met verzamelde informatie en persoonsgegevens om. Uw gegevens worden bewaard zolang dat strikt noodzakelijk is en/of zolang Advocatenkantoor Alliantie daar bij wet of beroepsregel aan gebonden is.

WEBSITE VAN ADVOCATENKANTOOR ALLIANTIE

Het invullen van persoonsgegevens op onze website kan nodig zijn om vragen en informatieverzoeken te beantwoorden. Voor bezoekers van 16 jaar of jonger geldt dat er toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger dient te zijn voor het achterlaten van persoonlijke gegevens op onze website. Advocatenkantoor Alliantie respecteert de privacy van de gebruiker van de website en zorgt ervoor dat alle informatie en persoonsgegevens die worden verschaft vertrouwelijk blijven.

COOKIES

Om de gebruiker van de website in staat te stellen zo volledig mogelijk gebruik te maken van de functies van de website, plaatst Advocatenkantoor Alliantie kleine hoeveelheden informatie (zgn. “cookies” of een vergelijkbare technologie) op het apparaat van de gebruiker waarmee de website wordt bezocht en/of wordt er informatie afgelezen van de browserinstellingen van de gebruiker. De cookies (of soortgelijke technologieën) kunnen ook gebruikt worden voor analyse van het gebruik van de website van Advocatenkantoor Alliantie, analyse van trends en internetgedrag. De informatie die wordt verzameld kan door Advocatenkantoor Alliantie verstrekt worden aan derden, zoals bijvoorbeeld Google Analytics. Voor meer informatie over het gebruik door Google (of andere zoekmachines) van de aan haar verstrekte informatie verwijst Advocatenkantoor Alliantie u naar de privacyverklaring van Google/Google Analytics.

DOORVERWIJZING NAAR ANDERE WEBSITES

Op onze website staan links naar andere websites / websites van derden. Op het gebruik van die websites is het privacyreglement van de betreffende websites van toepassing. Advocatenkantoor Alliantie is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de wijze waarop de informatie en persoonsgegevens worden verwerkt, verstrekt en verzameld bij gebruik van de websites van derden.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Advocatenkantoor Alliantie neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van uw gegevens, dan kunt u dat per e-mail kenbaar naken aan Advocatenkantoor Alliantie: alliantie@advocatenkantooralliantie.nl.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om evt. toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocatenkantoor Alliantie. U kunt zich in die gevallen per e-mail tot Advocatenkantoor Alliantie wenden: alliantie@advocatenkantooralliantie.nl.

AANPASSING PRIVACYVERKLARING

Advocatenkantoor Alliantie heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.